Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Identifikační čísla zařízení (IČZ)
CZZ00381 Sběrný dvůr
CZZ00450 Kompostárna
CZZ00451  Recyklační plocha – betony, cihly apod.
CZZ00449 Třídění odpadů – třídící linka plasty, papír apod.
CZZ00729 Překladiště odpadu – komunální odpad

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nebezpečné odpady

K dalším důležitým službám patří svoz a likvidace nebezpečného odpadu, který podléhá zpřísněnému režimu. Občané Holešova a místních částí mohou po předložení platného průkazu totožnosti bezplatně odkládat nebezpečný odpad do odpadového centra. Ostatní občané a podnikatelské subjekty hradí poplatek dle platného ceníku služeb obchodní společnosti.

V odpadovém centru dochází k roztřídění, zařazení jednotlivých druhů odpadu dle katalogových čísel a uložení dle vyhlášky 93/2016 Sb. Odpad se potom předává k likvidaci. Pro obecní úřady jsou pořádány každoročně mobilní svozy nebezpečného odpadu. Svozová vozidla, která splňují podmínky k přepravě tohoto druhu odpadu, jsou přistavována na určená stanoviště v předem dohodnutém termínu.

56
Vyřazené ledničky                                          Znečištěné obaly
 

Druhy nebezpečného odpadu dle vyhlášky 381/2001 Sb.:

Katalogové číslo Název druh odpadu
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 02 11 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 06 01 Olověné akumulátory
20 01 13 Rozpouštědla
20 01 14 Kyseliny
20 01 15 Zásady
20 01 17 Fotochemikálie
20 01 19 Pesticidy
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika
20 01 33 Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35 Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23